วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

น้ำหมักกําจัดเชื้อราในโรงเห็ดฟางโรงเรือน

การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนเปนอาชีพหนึ่งที่นายประนอม สุวรรณคติ เกษตรกรตําบลโรงชางไดนํามาเปนอาชีพหลัก
เพราะเปนอาชีพที่ไมยุงยาก ประกอบกับทําใหมีรายไดดีมีตลาดรองรับแนนอน
แตการเพาะเห็ดฟางโรงเรือนก็มีศัตรูที่สําคัญมาก
หากไมมีวิธีการปองกันกําจัดก็จะทําใหไดผลผลิตนอย ไมคุมคาตอการลงทุน
ก็คือเห็ดคูแขงหรือที่เรียกวาเห็ดที่ไมไดเพาะแตขึ้นมาดวยไดแกเชื้อราเขียว, ราสีสม, ราขาว

นายประนอม สุวรรณคติ จึงไดพยายามคิดคนวิธีการวาทําอยางไรจึงจะกําจัดเชื้อราที่เราไมตองการได
และไมมีสารพิษตกคางที่ผลผลิตได พยายามศึกษาโดยสอบถามจากเจาหนาที่เกษตร, เอกสาร
และไดทดลองทําแลวนําไปใช ปรากฏวาไดผลดีมาก

มีวัสดุการทําดังนี้
วัสดุ
1. เปลือกมังคุดหั่นชิ้นพอประมาณ
2. เอสทินแอลกอฮอล 70% (แอลกอฮอลลางแผล)
3. ถังพลาสติก 1 ใบ

วิธีการทํา
1. นําเปลือกมังคุดมาหั่นใหมีขนาดเล็กพอประมาณ
2. นําเอสทินแอลกอฮอลเทลงพอทวมเปลือกมังคุด หมักนาน 24 ชั่วโมง
3. นําน้าหมักมากรองดวยผาขาวบาง เทใสขวดตั้งไวในที่รม

อัตราการใช
อัตรา 20 ซีซี/น้ำ 3 ลิตร (ใชเขมขน) ฉีดบริเวณที่เปนเชื้อรา เชื้อราจะตายไปไมลุกลามไปที่อื่น


โดย นางทองอุไร เอี่ยมละออ
สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมบุรี

ข้อมูลจาก : http://phromburi.singburi.doae.go.th/KM/organic/Km_001.pdf

อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :
'เพาะเห็ดฟาง' ถึงไม่ใหม่แต่ก็ยังขายดี
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก

สารบัญแนะนำอาชีพสร้างรายได้ : งานการเกษตร เพาะพันธุ์พืช